Contacteer Stijn voet

Verplichte documenten voor vastgoed transacties

Bij de verkoop van een onroerend goed komen tegenwoordig heel wat attesten en administratie kijken. Wanneer jouw dossier niet voldoet aan alle administratieve verplichtingen, kan dit de verkoop tegenhouden of er zelfs voor zorgen dat de verkoop nietig verklaard wordt bij discussie. De verplichte documenten moeten kandidaat-kopers meer zekerheid bieden over de staat waarin het verkochte pand zich bevindt. Je kan er bij ons op rekenen dat wij al deze formaliteiten zullen vervullen zodat je hier geen zorgen over hebt.

Uittreksel kadastrale legger
Wat is een uittreksel kadastrale legger?
De kadastrale legger is een register dat per gemeente of per kadastrale afdeling van de gemeente of stad elke eigenaar, diens percelen, de oppervlakte alsook de kadastrale inkomens van deze percelen vermeldt. Een aantal gegevens zijn privé een aantal zijn openbaar.    Meer info


Uittreksel kadastraal plan
Wat is een uittreksel kadastraal plan?
Het uittreksel is een document die de naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van 50m van jouw eigendom, alsook een lijst van aangrenzende percelen bevat.    Meer info


Bodemattest
Wat is een Bodemattest
Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Het document geeft weer of de OVAM beschikt over relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dat is het geval als een grond is opgenomen in het grondeninformatieregister (GIR). Een grond wordt opgenomen in het GIR als de OVAM relevante gegevens krijgt inzake een bodemonderzoek of informatie bekomt over de aanwezigheid van activiteiten met een risico tot bodemverontreiniging, een melding van een schadegeval, …    Meer info 


Uittreksel Plannen- en Vergunningenregister

Wat is het Uittreksel Plannen- en Vergunningenregister?
Het vergunningenregister is een geïnformatiseerd gegevensbestand over perceelsgebonden informatie m.b.t. de ruimtelijke ordening en stedenbouw op het grondgebied van de stad of gemeente. De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening onderstreept het belang ervan door te stellen dat elke gemeente of stad over een vergunningenregister moet beschikken.    Meer info


Uittreksel Vlaamse Voorkooprechten

Wat is het recht van voorkoop (RVV)?
Het recht van voorkoop is een wettelijk recht dat de houder van dat recht de mogelijkheid geeft om gronden en gebouwen die verkocht worden, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen, voor dezelfde prijs en onder dezelfde voorwaarden. De Vlaamse overheid en de lokale overheden (provincies, gemeenten, intercommunales, ...) hebben in bepaalde gebieden een ‘recht van voorkoop’. Als een overheid dat recht uitoefent, verwerft zij dus in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. Zij koopt dan tegen de prijs en de voorwaarden van de kandidaat-koper.    Meer info


Watertoets
Wat is de Watertoets?
De watertoets is een instrument waarmee de overheid, die beslist over een vergunning, een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.    Meer info


EPC
Wat is het EPC?
Het energieprestatiecertificaat of EPC is in België een document dat aangeeft wat het geschatte energieverbruik van een woning of appartement is. Het is verplicht aanwezig bij de verhuur of verkoop van een woning of appartement.
De bedoeling is dat de kandidaat-koper of -huurder een idee krijgt van het energieverbruik en dat hij op basis hiervan kan beslissen of hij al dan niet de woning of het appartement wil huren of kopen. Het EPC wordt uitgedrukt aan de hand van een kengetal. Voor de berekening van dit kengetal zal men rekening houden met heel wat parameters zoals het beschermde volume, de bruikbare vloeroppervlakte, de ruimteverwarming, warm water productie, koeling, aanwezigheid van zonnepanelen en hernieuwbare energie. Tot slot worden er ook maatregelen voorgesteld om zaken te optimaliseren (zoals bv isolatie).    Meer info


Elektrische keuring
Wat is een elektrische keuring?
Elke elektrische installatie moet door een erkend controleorganisme gekeurd worden en dat volgens de AREI normen bij elke ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding van de installatie. Nadien bestaat de verplichting een nieuwe keuring te laten uitvoeren om de 25 jaar.    Meer info


Eigendomstitel

Wat is een eigendomstitel?
De eigendomstitel of akte levert het bewijs dat iemand eigenaar is van een onroerend goed. Dit kan bijvoorbeeld zijn een notariële akte van aankoop of een schenkingsakte. Je kan ook eigenaar geworden zijn door erfenis wat dan weer moet blijken uit de aangifte van het nalatenschap of de notariële akte van vereffening en verdeling van het nalatenschap.    Meer info


Postinterventiedossier

Wat is het PID of Postinterventiedossier?
Het postinterventiedossier (PID) van een bouwwerk is het dossier dat alle elementen bevat die nuttig kunnen zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de mensen die later werkzaamheden zullen uitvoeren aan het gebouw (bv. onderhoud en herstellingen, verbouwingen, sloopwerk). Het dossier is vergelijkbaar met de veiligheidsinstructies van een gebruiksaanwijzing, met de nodige plannen en tekeningen van de structuur van de woning en de aanwezige technische installaties (cv, sanitair, elektriciteit, ...). Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.    Meer info


Keuringsattest mazouttank
Als je voor de verwarming van jouw woning een stookolietank gebruikt, dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank en het volgen van deze verplichtingen moet je ook aantonen bij de verkoop van jouw woning.    Meer info


Een stookolietank buiten gebruik stellen
Wanneer een stookolietank niet langer in gebruik is dan heb je als eigenaar en verkoper de verplichting om deze buiten gebruik te laten stellen. De regels zijn afhankelijk van de grootte en de plaats van de tank die zich bovengronds of ondergronds kan bevinden. Met een ‘ondergrondse’ tank wordt een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als ‘bovengronds’ beschouwd.    Meer info


Wat is een asbestattest
In het asbestattest van een woning staat welke materialen in het gebouw asbest bevatten en hoe je die als eigenaar of toekomstig eigenaar asbest-veilig kan maken. Dit attest is verplicht sedert 23 november 2022 en moet afgeleverd worden voor alle gebouwen en woning die gebouwd zijn voor 2001. Bedoeling is dat elke eigenaar over dergelijk attest beschikt tegen 2032. Meer info


Basisakte

Wat is een basisakte?
De basisakte bevat de beschrijving van de eigendom met de gemeenschappelijk een privatieve delen. Een basisakte moet in een notariële akte opgesteld worden. Deze akte regelt voornamelijk de eigendomsrechten van de mede-eigenaars, het “zakelijk” aspect. Elke privatieve eenheid (dus elke mede-eigenaar) heeft een bepaald aandeel in de gemeenschappelijke delen. Het aandeel wordt uitgedrukt in duizendsten (of tienduizendsten) en wordt bepaald op basis van de waarde van elke kavel.
In de basisakte moet eveneens een gemotiveerd verslag van een notaris, een landmeter- een architect of een makelaar worden opgenomen. Daarin wordt rekening gehouden met de ligging, de bestemming en de netto-vloeroppervlakte van de privatieve gedeelten.    Meer info


Reglement van mede-eigendom
Wat is het reglement van mede-eigendom?
Het reglement van mede-eigendom bevat de regels die betrekking hebben met de verbintenissen van de mede-eigenaars onder elkaar. Het is als het ware het “organisatorisch” luik van de statuten. Ook het reglement van mede-eigendom moet notarieel opgesteld worden.    Meer info


Het reglement van orde
Wat is het reglement van orde?
Een reglement van orde beschrijft hoofdzakelijk de leefregels, woon- of orderegels over het gebruik van privé en gemeenschappelijke delen.
Het reglement van orde behoort niet tot de statuten. Het is ook niet verplicht aanwezig, maar in de praktijk wordt wel vaak gewerkt met een dergelijk reglement. Het document kan zowel onderhands als notarieel opgesteld worden.    Meer info


Verslagen algemene vergadering
Ook bij de aan- en verkoop van appartementen heeft de wet een aantal extra verplichtingen voorzien. Deze verplichtingen zijn door de wetgever vooral bedoeld om een betere bescherming te voorzien voor een eventuele koper. De koper dient in het bezit gesteld te worden van de verslagen van de drie laatste algemene vergaderingen.    Meer info

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden