Contacteer Stijn voet

Voorwaarden - Stijn Voet Immobiliën

Uw gebruik van de site “www. stijnvoet.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat de “Stijn Voet Immobiliën” makelaars-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.


Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de “Stijn Voet Immobiliën” makelaars-site betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.


Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de "Stijn Voet Immobiliën” makelaars-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.


Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden
Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.


Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de “Stijn Voet Immobiliën” makelaars-site is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.


Een bod uitbrengen via onze site
Van zodra je jouw droompand gevonden hebt kan je een belangrijke stap verder, nl. het uitbrengen van een bod. Neem altijd een goed overwogen beslissing en hou best rekening met volgende zaken:

Een bod is bindend:
Wanneer je als kandidaat-koper een bod uitbrengt op een pand hou er dan alvast rekening mee dat dit bod bindend is. De uiteindelijke beslissing over het aanvaarden van het bod ligt bij de verkoper. Wanneer de eigenaar beslist om in te gaan op jouw bod dan komt de verkoop in principe tot stand. Een verkoop bereik je wanneer een akkoord bestaat over het goed, de prijs en de partijen.

Neem steeds voldoende informatie:
In België lenen de meeste mensen wanneer ze een woning of pand aankopen. Het is dan ook raadzaam om even langs de bank te gaan zodat je goed geïnformeerd bent over jouw financiële mogelijkheden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Zorg ervoor dat je minimum het akkoord hebt van minimum één bank. Na het sluiten van de koop heb je nog voldoende tijd om andere banken te consulteren om betere voorwaarden te onderhandelen.

Extra voorwaarden
Een schriftelijk bod en in dit geval via de site komt sterker over bij de verkoper en is steeds bindend wanneer de eigenaar zijn akkoord bevestigt binnen de opgegeven termijn of geldigheidsduur van het bod. Als akkoord kan men beschouwen: de eenvoudige aanvaarding van het uitgebrachte bod via mail gericht aan de bieder(s) of via mail gericht aan het kantoor die op haar beurt het akkoord doorstuurt naar de bieder(s). Vermeld ook steeds of er al dan niet een opschortende voorwaarde(n) is. Indien deze niet vermeld of opgenomen zijn dan zal de verkoper hier ook geen rekening mee houden bij het al dan niet aanvaarden van het uitgebrachte bod.

Extra kosten
Een uitgebracht bod is altijd exclusief alle kosten zoals de verkoop- of registratierechten, BTW (indien van toepassing), notaris- en aktekosten, extra kosten voor bv basisakte, nutsvoorzieningen, opmeting, enz....

Gevolgen wanneer je afziet van de aankoop
Wanneer de verkoper jouw bod aanvaard heeft dan is de koop tot stand gekomen en kan je niet zomaar afzien van de aankoop. Wanneer je toch afziet van de aankoop dan heeft de verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de aangeboden prijs.


Bescherming van intellectuele rechten

Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Stijn Voet Immobiliën behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Stijn Voet Immobiliën, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Stijn Voet Immobiliën - Global Invest bvba worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Stijn Voet Immobiliën in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.


Informatie verplichting (Europese AVG-Richtlijn 2016/679 in voege vanaf 25 mei 2018)

Ons algemeen beleid op het vlak van gegevensbescherming vindt u terug onder de link Privacy. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren en in bepaalde omstandigheden te laten wissen.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, gelieve u te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden