Contacteer Stijn voet

Verslagen algemene vergadering

Ook bij de aan- en verkoop van appartementen heeft de wet een aantal extra verplichtingen voorzien. Deze verplichtingen zijn door de wetgever vooral bedoeld om een betere bescherming te voorzien voor een eventuele koper. De koper dient in het bezit gesteld te worden van de verslagen van de drie laatste algemene vergaderingen.

Informatieplicht t.o.v. de potentiële koper
Het gebeurde vroeger al eens dat een koper bij de aankoop van een appartement voor onaangename verrassingen kwam te staan. Het appartement zelf kon dan wel vrij zijn van verborgen gebreken, maar het addertje onder het gras zat vaak in problemen met de mede-eigendom, waar de koper niet of geen voldoende zicht op had. Zo kochten mensen een mooi appartement in een mede-eigendom die virtueel failliet was of waar een nadelige rechterlijke uitspraak hangende was. Of in een "goede" mede-eigendom, waar echter op de algemene vergadering zeer belangrijke investeringen al gestemd waren, die de koper niet voorzien had in zijn budget.

Pre-contractuele informatie voor de koper:
Om dergelijke problemen te voorkomen ben je als eigenaar/verkoper verplicht om aan de syndicus van het gebouw de nodige gegevens op te vragen en aan de potentiële koper te bezorgen. Dit moet gebeuren vóór de koper een engagement aangaat tot aankoop. Het aanvragen van deze inlichtingen kan op eenvoudig verzoek, een aangetekend schrijven is dus niet nodig maar kan wel raadzaam zijn als de syndicus in gebreke blijft de nodig info te verschaffen.

Het gaat hier om volgende gegevens:
 • het bedrag van het werkkapitaal en reservekapitaal
 • het bedrag van de achterstallen van de verkoper
 • de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng m.b.t. het reservekapitaal
 • hangende gerechtelijke procedures
 • de notulen van de algemene vergaderingen van de laatste drie jaar (ook de buitengewone AV)
 • de periodieke afrekening van de lasten van de laatste twee jaar
 • een afschrift van de recentste balans zoals goedgekeurd door de AV

Op deze wijze is de koper volledig geïnformeerd en worden toekomstige geschillen en persoonlijke drama’s vermeden. De syndicus is ertoe gehouden dit dossier binnen de 15 dagen na aanvraag te bezorgen aan de verkoper of de vastgoedmakelaar die er om vraagt. Indien de syndicus dit niet binnen de 15 dagen bezorgt, stelt de aanvrager alle partijen hiervan in kennis.

Informatie bij overdracht of aanwijzing van het eigendomsrecht van een kavel onder levenden, of bij overlijden:
Dit is dus op het moment van de overdracht zelf. Hier geldt een gelijkaardige regeling waarbij de syndicus 30 dagen na aanvraag de tijd heeft om te antwoorden en de nodige informatie te bezorgen. (details in de wet, art. 577-11 §2).

Welke informatie is hier nodig:
 • bedrag van de uitgaven voor onderhoud, herstellingen, enz. waartoe beslist is voor de eigendomsoverdracht maar waarvan de betaling na de overdracht zal gebeuren;
 • staat van de oproepen tot kapitaalinbreng en kosten van dringende werkzaamheden waartoe voor de overdracht beslist is, maar waarvan de betaling na de overdracht zal gebeuren;
 • informatie over de kosten verbonden aan het verkrijgen van de algemene delen
 • informatie over de verschuldigde bedragen inzake geschillen;
 • de nog ontbrekende informatie uit de pre-contractuele verplichting
Deze informatie dient vooral om duidelijkheid te verschaffen in de verdeling van de lasten tussen koper en verkoper. In tegenstelling tot het vorige punt moet de aanvraag in dit geval verplicht per aangetekende brief gebeuren.

De kosten voor het verkrijgen van deze informatie zijn in de beide gevallen ten laste van de verkoper.

Hulp nodig bij het aanvragen van een dubbel van de verslagen?
Stijn Voet Immobiliën helpt jou graag verder bij het aanvragen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.