Contacteer Stijn voet

Wat is de voorlopige verkoopovereenkomst of compromis?

Meestal spreekt men over “voorlopige verkoopovereenkomst” of “compromis”. Zo voorlopig is het allemaal niet want deze laten uitschijnen dat de koper en verkoper de overeenkomst nog kunnen verbreken. Niets is minder waar: van zodra een verkoper er zich toe verbindt een goed of zijn pand over te dragen aan de koper die instemt en akkoord gaat daarvoor een bepaalde prijs te betalen dan is de verkoop gesloten en kan geen van beide partijen nog terug, zelfs wanneer er nog geen voorschot betaald is.
We spreken daarom beter van de onderhandse verkoopovereenkomst.

Inhoud van de onderhandse verkoopovereenkomst

De Partijen:
Van zowel de kopende als verkopende partij dienen alle identiteitsgegevens opgenomen te worden. Wanneer iemand vertegenwoordigd wordt door een volmacht dan moet ook deze opgenomen worden in de overeenkomst.

Het onroerend goed:
Het verkochte goed dient zo goed als mogelijk beschreven te worden met inbegrip van de kadastrale omschrijving.

Algemene bepalingen:
Bij de algemene bepalingen worden klassieke zaken opgenomen zoals de hypothecaire toestand, staat van het goed, lasten, erfdienstbaarheden en gemeenschappen.
Verder wordt er ook bepaald wanneer de overdracht zal plaatsvinden van de eigendom, het genot, de brandverzekering en belastingen.

Wettelijke bepalingen:
In dit artikel worden zaken opgenomen zoals het bodemdecreet, de informatie over de Vlaamse Wooncode, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Natuurbehoud, Bosdecreet en Onroerend erfgoed. Tot slot wordt er ook verwezen naar zaken zoals een stookolietank, het postinterventiedossier, het EPC of energieprestatiecertificaat en het waterbeleid.

Kosten:
Bij de kosten wordt duidelijk gesteld welke partij zal instaan voor welke kosten. Zo zal de koper in de meeste gevallen instaan voor het betalen van de registratie- of verkooprechten, de erelonen, kosten en belastingen betreffende de verkoopakte.
De verkoper zal instaan voor de kosten die kaderen in zijn leveringsplicht.

Notariskeuze:
In België heeft iedere partij het recht om zich te laten bijstaan en vertegenwoordigen door zijn eigen notaris. De instrumenterende notaris is de notaris die het initiatief zal nemen om de notariële akte op te stellen. In de meeste gevallen zal de instrumenterende notaris, de notaris zijn van de koper.

Prijs:
Geen overeenkomst zonder prijs. In dit artikel wordt de prijs ondubbelzinnig vermeld, in cijfers en voluit geschreven. Bij de prijs dient ook bepaald te worden hoe er zal betaald worden. Het meest gebruikelijke is het betalen van een voorschot van 10%, hoewel dit wettelijk geen verplichting is en het saldo bij het verlijden van de notariële akte. De onderhandse verkoopovereenkomst moet ook duidelijk vermeld worden hoe er betaald wordt. Met een bankcheque of via een overschrijving. Het betalen van een voorschot in contanten of cash is bij wet verboden. Het voorschot wordt via de derdenrekening van ons kantoor doorgestort op de consignatierekening van de notaris die het voorschot in bewaring neemt tot aan het verlijden van de notariële akte.

Opschortende voorwaarde en andere bepalingen:
Verder kan je in de compromis nog extra voorwaarden bedingen zoals bv het bekomen van een lening bij de bank, een beding van aanwas, clausules over meeverkochte roerende goederen of zonnepanelen, ...
Bij de verkoop van een appartement zullen er bovendien ook bepalingen opgenomen worden inzake mede-eigendom, de basisakte, de algemene vergadering, enz..

Belangrijke noot:
Een onderhandse verkoopovereenkomst dient altijd opnieuw en voor iedere transactie opgesteld te worden. Het is dus van het grootste belang om dergelijke overeenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk op te stellen, zodat geen ruimte gelaten wordt voor discussie. Doe daarom altijd beroep op onze ervaring voor het opstellen van jouw overeenkomst.


Termijn verlijden van de notariële akte

Tussen de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële akte verlopen maximaal vier maanden. Binnen deze termijn dienen in eerste instantie de registratierecht, ook wel verkooprechten genaamd, betaald te worden.

Wat bij overlijden van één van de partijen
Mocht tijdens tijdens deze periode van vier maanden één van de partijen komen te overlijden dan gaan de rechten en plichten, die zijn aangegaan bij het sluiten van de onderhandse verkoopovereenkomst, automatisch over op de erfgenamen. De overeenkomst blijft dus bestaan ook valt één van de partijen weg.

Wij helpen jou graag verder bij het opstellen van jouw verkoopovereenkomst

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.