Contacteer Stijn voet

Reglement Q-sale

Algemene voorwaarden en reglement

Artikel 1. Wat is Q-sale:

Q-sale is een verkoopconcept waarbij een onroerend goed te koop gesteld wordt via een vrijwillige biedingsprocedure. Bij deze procedure kan iedere kandidaat-koper of deelnemer, indien hij of zij dat wenst, een bod uitbrengen onder gesloten omslag.
Kandidaat-kopers kunnen op het Q-sale moment het onroerend goed bezoeken en hun bod overhandigen aan de dossierverantwoordelijke die op dat moment aanwezig is. Dit bezoek-moment wordt vastgelegd in overleg met de verkoper en wordt gecommuniceerd via de verschillende media van zodra het onroerend goed te koop gesteld wordt.

Enkel mits akkoord van de verkoper kunnen er bijkomende bezoekmomenten georganiseerd worden vóór het Q-sale moment. Een half uur na het afsluiten van de Q-sale worden de biedingen geopend in het te koop gestelde onroerend goed of op een andere locatie wanneer dat uitdrukkelijk vermeld staat. Na het openen van de omslagen zal de eigenaar-verkoper beslissen om het onroerend goed al dan niet te verkopen.

Artikel 2. Wat is een richtprijs:

De vermelde en meegedeelde verkoopprijs in advertenties, websites en andere media is een richtprijs. Een bod kan uitgebracht worden hoger, op of lager dan deze richtprijs.

Deelnemers aan de Q-sale hebben geen verplichting om een bod uit te brengen wanneer ze dat niet willen en dat om het vrijwillig karakter van de biedingsprocedure en de Q-sale te behouden.

Artikel 3. Wie kan deelnemen aan de Q-sale:

Deelnemen aan de Q-sale kan enkel door privé-personen die min 18 jaar oud zijn en bovendien handelingsbekwaam en door rechtspersonen die rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 4. Hoe breng je een bod uit:

Een rechtsgeldig bod kan enkel uitgebracht worden via de aankoopbelofte die de dossierverantwoordelijke tijdens het Q-sale moment aan de kandidaat-kopers overhandigt. Een bod dient steeds schriftelijk en onvoorwaardelijk te zijn, kan niet uitgebracht worden met opschortende voorwaarden en moet bovendien steeds een vast en bepaald bedrag zijn. De conventionele voorwaarden en artikelen die vermeld staan in de onderhandse verkoopovereenkomst zijn van toepassing op het uitgebrachte bod. De onderhandse verkoopovereenkomst en bijhorende documenten, inlichtingen en attesten m.b.t het onroerend goed kunnen geraadpleegd worden op de pandpagina op www.stijnvoet.be

Elke bezoeker of deelnemer aan de Q-sale wordt afgeraden om afgeronde bedragen te bieden. Dit laatste vooral om te vermijden dat twee of meerdere biedingen gelijk zouden zijn. Indien er toch twee gelijke en hoogste biedingen zijn dan wordt er aan de betrokken bieders gevraagd om een nieuw bod uit te brengen onder gesloten omslag tegen het tijdstip die overeengekomen wordt met de eigenaar/verkoper. Deze procedure zal herhaald worden tot op het moment dat er een uniek hoogste bod is.

Alle andere vormen en manieren van biedingen zijn nietig en worden door de verkoper niet in overweging genomen. Biedingen die uitgebracht worden tijdens een extra bezoekmoment zullen pas geopend en beoordeeld worden een half uur na het Q-sale moment.

De verkoopovereenkomst tussen de eigenaar-verkoper en de bieder zal rechtstreeks tot stand komen door het uitbrengen van een bod én door de schriftelijke aanvaarding van het bod door de eigenaar-verkoper.

Artikel 5. Geldigheidsduur biedingen:

Uitgebrachte biedingen zijn onherroepelijk en bindend gedurende 7 dagen, te rekenen vanaf het Q-sale moment. Iedere bieder blijft gebonden aan zijn bod gedurende deze periode, ook wanneer er een hoger bod gedaan werd en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de eigenaar-verkoper.
Wanneer de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen de termijn van 7 dagen dient de onderhandse overeenkomst getekend te worden en zal er door de bieder een voorschot betaald worden van 10% op de geboden prijs binnen de 14 dagen na aanvaarding van het bod. Wanneer dit voorschot niet betaald wordt binnen deze termijn dan wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder. Deze ontbinding ontslaat de bieder niet van het betalen van een schadevergoeding van 10% op de aangeboden prijs indien de eigenaar-verkoper deze vordert.
Wanneer de hoogste bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot het betalen van het voorschot bij het ondertekenen van de onderhandse overeenkomst dan kan de eigenaar-verkoper het goed toewijzen aan de bieder met het tweede hoogste bod zonder afstand te doen van het recht op schadevergoeding (10% op de aangeboden prijs) jegens de hoogste bieder.

Artikel 6. Aansprakelijkheden:

Stijn Voet Immobiliën kan op eenvoudig verzoek van de eigenaar-verkoper, om welke reden dan ook en zonder de verplichting deze reden kenbaar te maken, de Q-sale en biedingsprocedure schorsen of stopzetten. Noch de eigenaar-verkoper, noch Stijn Voet Immobiliën kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Tegen deze beslissing is geen enkel vorm van verhaal mogelijk, noch een eis tot schadevergoeding.
Stijn Voet Immobiliën kan niet aansprakelijk gesteld voor de informatie en inlichtingen die de eigenaar-verkoper ter beschikking stelt over het te koop gestelde onroerend goed.
Stijn Voet Immobiliën is niet aansprakelijk wanneer de bieder(s) of kandidaat-koper(s) hun verplichtingen niet nakomen.

Artikel 7. Respect voor andere deelnemers:

Iedere deelnemer aan de Q-sale verbindt er zich toe om geen handelingen te stellen die het goede verloop van de Q-sale in het gedrang brengen en zal zich steeds gedragen met het nodige respect tov de andere deelnemers, de eigenaar en het onroerend goed. Wanneer de handelingen van een deelnemer de goede werking van het bezoek en of biedmoment verstoren dan kan Stijn Voet Immobiliën de deelnemer de verdere toegang ontzeggen en hem verbieden nog verder deel te nemen.

Artikel 8. Aanvaarding Q-sale reglement:

Door het maken van een afspraak, het bezoeken van het te koop gestelde onroerend goed en/of het uitbrengen van een bod, aanvaardt iedere bezoeker, bieder en kandidaat-koper onvoorwaardelijk het reglement van de Q-sale die vermeld staat op de site www.stijnvoet.be

Artikel 9. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden worden beoordeeld naar Belgisch recht en voor de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar het onroerend goed zich bevindt.

Artikel 10. Privacy

Stijn Voet Immobiliën respecteert en draagt zorg voor jouw privacy. De details hierover zijn terug te vinden op https://www.stijnvoet.be/nl/privacy/

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.