Contacteer Stijn voet

Wat met contracten bij overlijden

Helaas worden we vroeg of laat allemaal wel geconfronteerd met een overlijden in de familie. Daarbij rijzen heel wat vragen over wat er nu gebeurt met openstaande schulden, rekeningen en wat er moet gebeuren met overeenkomsten zoals een huurcontract bv.
Het overlijden betekent niet het einde van een aantal verplichtingen van de overledene. We sommen er graag een aantal op voor jou.
Overlijden

Het principe

Dit is op zich vrij eenvoudig: overeenkomsten die de overledene heeft aangegaan houden niet op met bestaan en gaan over op de erfgenamen. De nabestaanden zullen de contractuele verplichtingen dus verder moeten nakomen.

Kredieten en facturen

De bank zal bij een overleden een aantal onmiddellijke maatregelen nemen zoals het blokkeren van de bankrekeningen en het verzegelen van de kluis. Deze maatregelen moeten de notaris de nodige tijd schenken om uit te zoeken wie de wettelijke erfgenamen zijn en om na te kijken welke achterstallen er zijn bij oa. de belastingen.
In deze periode, die normaliter niet langer mag duren dan een maand, kunnen de nabestaanden geen geld afhalen of betalingen uitvoeren. Doorlopende betalingsopdrachten worden eveneens stopgezet. Bepaalde, wat men noemt 'bevoorrechte' kosten, zal de bank wel betalen zoals de energiefactuur, ziekenhuiskosten, begrafeniskosten, enz.
Wanneer de overledene een hypothecaire lening aan het afbetalen was en daarbij een schuldsaldoverzekering had dan zal de verzekeraar moeten instaan voor de betaling van de openstaande schulden.

Pas een woning gekocht

Wanneer de koper van een woning sterft tussen de compromis en het verlijden van de akte dan zullen de nabestaanden ook hier verplicht worden om de akte te tekenen in de plaats van de overledene. Wanneer de erfgenamen niet in staat zijn om de koopsom te betalen dan kunnen zij de ontbinding van de compromis vragen. Dit gaat uiteraard gepaard met de nodige kosten en kunnen in de meeste gevallen ook leiden tot fikse schadevergoedingen.

Wat met de huurovereenkomst

Wanneer de verhuurder overlijdt dan loopt het contract gewoon door. De huurder kan door de erfgenamen bijgevolg niet zomaar uit de woning gezet worden.
Als de huurder overlijdt dan wordt de overeenkomst van rechtswege en automatisch ontbonden op het einde van de tweede maand die volgt op het overlijden. De nabestaanden kunnen binnen deze periode echter wel laten weten aan de verhuurder dat zij de huurovereenkomst verder willen zetten. Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt dan heeft de verhuurder recht op een vergoeding gelijk aan één maand huur.

Wat met het loon van de overledene

Een arbeidsovereenkomst wordt automatisch beëindigd als een werknemer overlijdt. De werkgever zal daarbij het laatste loon pro rata uitbetalen volgens het aantal dagen dan de overledenen nog in dienst was.
Daarnaast zal er ook een pro rata afrekening komen van het vakantiegeld waarop de werknemer recht had. Bij arbeiders moeten de erfgenamen een aanvraagformulier indienen bij de bevoegde overheidsdienst, bij bedienen is het de werkgever zelf die het nodige zal doen.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.