Contacteer Stijn voet

De nieuwe renovatiepremie

'De renovatiepremie' ter vervanging van de bestaande verbouwingspremies van de Vlaamse overheid gaat in voege vanaf 1 februari 2019.

Wanneer je op vandaag een premie wil aanvragen voor het vernieuwen van de elektrische of sanitaire installatie dan kan je genieten van zowel de Vlaamse renovatiepremie, als de verbeterings- en aanpassingspremie. Doordat deze elkaar steeds vaker overlappen, waardoor het te complex wordt, heeft men voor de beide premies een overkoepelende renovatiepremie voorzien. Vanaf 1 februari kan je deze aanvragen.
Renovatie

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om deze premie aan te vragen?

Type werken:

De premie kan aangevraagd worden voor volgende renovatiewerken:
- Ruwbouw: hieronder vallen werken aan muren, draagvloeren, trappen en funderingen.
- Dak: alle werken aan het gebinte, de goten, afvoeren en dakbedekking.
- Schrijnwerk: onder deze noemer vallen de werken aan ramen en buitendeuren voor zover die voldoen aan de geldende ventilatievoorzieningen.
- Technische installatie: hieronder vallen de renovatie van de elektrische installatie, het sanitair in de badkamer en de centrale verwarming.

Voor elk van deze categorie kan een premie aangevraagd worden op voorwaarde dat de gemaakt kosten minimum € 2.500 bedragen (excl. btw).

Leeftijd woning:

De nieuwe renovatiepremie kan aangevraagd worden voor woningen die 30 jaar of ouder zijn of voor bestaande gebouwen die omgevormd worden naar een woning.

Andere eigendom en beperkt inkomen:

Op datum van de aanvraag van de renovatiepremie mag je geen andere woning in 'volle' eigendom bezitten (met woningen die je bezit hebt in mede-eigendom, vruchtgebruik of naakte eigendom wordt geen rekening gehouden).
Er is ook een inkomensgrens die wordt berekend op het jaar voorafgaand aan het jaar van aanvragen. Naast jouw gezamelijk belastbaar inkomen zal er ook rekening gehouden worden met afzonderlijk belastbaar inkomen, leefloon, inkomensvervangers, beroepsinkomen uit het buitenland, enz.. De inkomensgrens zal verder ook afhangen van jouw gezinssamenstelling en zal ook jaarlijk geïndexeerd worden.
Voor wie verhuurt via een sociaal verhuurkantoor gelden er geen inkomens- of eigendomsvoorwaarden.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend per categorie en bedraagt 20% van het factuurbedrag (excl. btw), met een maximum van € 2.500.
Gezinnen met een laag inkomen of eigenaars die verhuren via een sociaal verhuurkantoor hebben recht op een premie van 30% met een maximum van € 3.333. Voor mensen met een laag inkomen wordt de premie per categorie automatisch opgetrokken tot € 1.250 per categorie. Een laag inkomen mag niet hoger zijn dan het opgelegde plafond die dan weer verschilt naargelang jouw gezinssituatie.
De totale premie blijft altijd beperkt tot € 10.000.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

Het aanvragen van de premie kan je pas doen wanneer de werken uitgevoerd én gefactureerd zijn. Doe je werken aan jouw gezinswoning dan moet je er bovendien al wonen. Facturen kunnen ingediend worden tot deze 2 jaar oud zijn.
Aanvragen mogen gespreid worden over maximaal twee dossiers met min 1 jaar en max 2 jaar tussentijd. Heb je een laag inkomen dan is er meer flexibiliteit omtrent het indienen en de tussenperiodes.
In een tijdspanne van 10 jaar kan je maar één keer een premie aanvragen per categorie.

Hoe en waar aanvragen?

Een aanvraag kan je indien bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen of via de websites: premiezoeker.be of wonenvlaanderen.be. Hou wel rekening met de afhandelingstermijn die kan oplopen tot 12 maanden. In de toekomst zal er een maximale behandelingstermijn komen van 8 maanden. Belangrijke noot: een premie hangt vast aan het gezin en niet aan de woning.

Wat met de bestaande verbeteringspremie?

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor het aanvragen van de nieuwe renovatiepremie dan kan je best eens zien als je voldoet aan de voorwaarden van de bestaande verbeterinsgpremie die nog aangevraagd kan worden t.e.m. 31 mei 2019. Voor de verbeteringspremie is er bv geen eigendomsvereiste, moet de woning maar 25 jaar oud zijn ipv 30 jaar bij de overkoepelende renovatiepremie en voor sommige werken kan je een premie krijgen voor een lager facturatiebedrag.

Vragen? Contacteer ons

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw familienaam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet een bericht invullen.